พรรณไม้งามที่วังตะไคร้
FLORA IN WANGTAKRAI

สมุนไพร

“...หอมตลบกลิ่นดอกไม้ไพร         ระรื่นในหว่างเวิ้งเชิงคีรี
ดูดาษดาพื้นพรรณล้วนบุปผา          ย้อยระย้าสองข้างหว่างวิถี...”
                                                                                                   สุนทรภู่
              ในอดีตมนุษย์รู้จักใช้พืชหรือผลิตผลจากธรรมชาติได้แก่ พืชใช้เป็นอาหาร  ทำที่อยู่อาศัย  เครื่องนุ่งห่ม  เครื่องใช้ไม้สอย และนำมาใช้เป็นยา ที่เรียกว่า สมุนไพร ซึ่งตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ. ศ. 2542  ให้ความหมายของ สมุนไพร ไว้ว่า หมายถึง  ผลิตผลธรรมชาติที่ได้จาก พืช  สัตว์ และแร่ธาตุที่ใช้เป็นยา หรือผสมกับสารอื่นตามตำรับยาเพื่อบำบัดโรค  บำรุงร่างกาย หรือใช้เป็นยาพิษ เช่น กระเทียม  น้ำผึ้ง  เป็นต้น  นอกจากเกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านที่บอกเล่า หรือบันทึกไว้ในที่ต่างๆ  เช่น ศิลาจารึก  ใบลาน  สมุดไทย  คนไทยมีชีวิตผูกพันกับต้นไม้มานานแล้ว มีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้และประสบการณ์กันอย่างลึกซึ้งเพื่อศึกษาความเป็นอยู่และประโยชน์ของต้นไม้ทุกแง่ทุกมุมเพื่อนำมาใช้กับชีวิตประจำวัน สมุนไพรยาไทยหลายขนานสูญไปพร้อมกับผู้รู้อย่างน่าเสียดาย  ส่วนใหญ่สมุนไพรเป็นยาที่มีอันตรายน้อย หาง่าย ราคาถูก รักษากันเองได้  นอกจากนั้นยังใช้สมุนไพรประกอบอาหารในชีวิตประจำวันตามฤดูกาล จะเห็นได้ว่าทุกส่วนของพืชสมุนไพรตั้งแต่ ราก ต้น ใบ ดอก ผล ใช้เป็นประโยชน์ได้โดยไม่ต้องซื้อขายกันซึ่งหาได้ตามเรือกสวนไร่นาบริเวณใกล้ๆ บ้าน
                  วังตะไคร้มีสวนสมุนไพรซึ่งปลูกสมุนไพรประมาณ 100 รายการ   บริเวณตรงข้ามกับรูปปั้นของ
       คุณท่าน